لیزر

لیزر چیست ؟
لیزر به معنای تقویت نور توسط تابش گسیل القائی است.
هر لیزر صرف نظر از نوع آن ،نوری مرعی یا نامرئی که درخشان تر و شدیدتر از بقیه نورهاست تولید می نماید.
لیزر چگونه کار می کند ؟
هر منبع لیزر از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده است :
1- منبع انرژی : برای افزایش انرژی اتم ها و انتقال اتمها به تراز انرژی بالاتر کار می رود.در اغلب دستگاهای درمانی ،نیروی الکتریسیته به عنوان منبع انرژی به کار می رود.ولی می نوان از نور معمولی و واکنش شیمیایی هم به عنوان منبع انرژی استفاده نمود.
2- محیط فعال : ماده ای که قادر است انرژی اعمال شده به آن را با تغغیر وضعیت اتمها ؛یون ها یا مولکولهای خود ذخیره نموده و این انرژی را توسط فوتونهای نوری آزاد نماید.معمولا این کار با برانگیخته شدم الکترونها و رفتن آنها به تراز انرژی بالاتر و تولید فوتونهای نوری حین برگشت به تراز انرژی صورت می گیرد چهار نوع محیط فعال وجود دارد:
• جامد؛مانند یاقوت یا بلور های دیگر
• مایع ؛مانند برخی رنگینه ها
• گاز؛ مانند دی اکسید کربن
• نیمه هادی؛مانند دیود گالیوم-آلومینیوم –ارسناید
پرتو لیزر در محیط فعال تولید می گردد.معمولا لیزرها را بر حسب محیط فعالشان نامگذاری می کنند.طول موج لیزر تولید شده به درصد ناخالصی محیط فعال بستکی دارد.
3- فیدبک : دو آینه یا سایر سطوح بازتابنده که در دو طرف محیط فعال قرار دارند.آینه ها باز تابش فوتونها به جلو و عقب (در محیط فعال )به شدت باریکه لیزری می افزاید.
تولید لیزر در چند مرحله صورت می گیرد:
ابتدا توسط چشمه انرژی ،بعضی از اتمهای محیط فعال برانگیخته شده و با تراز انرژی بالاتر می روند.این اتمها حین بازگشت به تراز انرژی اصلی خود انرژی خود را به صورت مقادیر نوری ظریفی به نام فوتون تابش می کنند.این نور به نوبه خود اتمهای دیگری را محیط فعال بر می انگیزد و همین اتمها نیز نور آزاد می کنند .به این تربیب اتمهای بیشتری از محیط فعال تابش نموده و واکنش زنجیره ای افزایش انرژی راه می افتد(پدیده گسیل القائی)آینه های دو سر محیط فعال نور را به محیط فعال بر می گردانند و بر دت نور افزوده می شود و در نهایت نور ایجاد شده به قدری قوی می گردد که از یکی از آینه های دو سر ماده محیط فعال (که به طور جزئی نقره اندود است)به صورت نور لیزر به بیرون می گریزد.
انواع لیزر
همانگونه که قبلا بیان شده معمولا لیزر ها را برحسب محیط فعالشان نامگذاری می نمایند.
بنابراین می توان لیزرها را به شکل زیر تقسم بندی کرد :
1- لیزرجامد : گذارهای انرژی که در لیزر جامد به وقوع می پیوندند ایجاد گرا می کنند .بنابراین ایجاد فرصتی جهت خنک شدن محیط فعال معمولا لیزر جامد را به صورت پالسی تولید می نمایند.
2- لیزرگازی : می توان به شکل تابش پیوسته و تابش پالسی مورد استفاده قرار گیرد.
3- لیزر مایع : این نوع لیزر دارای طول موجهای متفاوتی از 250 الی 1800 نانومتر می باشد.
4- لیزر نیمه هادی (لیزر دیودی ) : معمولترین نوع آن را از نیمه هادی گالیم – آلومینیم _ ارسناید می سازند پرتو لیزر می تواند به صورت پیوسته یا پالیسی تولید گردد .این نوع لیزر دارای طول موجی بین 750 تا 900 نانومتر و توانی در حدود میلی وات می باشد برای تولید پرتو لیزر با توان بیشتر می توان تعدادی دیود لیزری با باریکه های خروجی هم فاز را به هم وصل کرد تا توانی در حد وات تولید گردد.
لیزر توانایی های زیر را دارد :
1- در بهبود و ایتیام زخم
2- کاهش درد
3- آسیب های بافت نرم
4- التهاب مفصل
5- درمان ادم
موارد منع استفاده از لیزر
1- درمان مستقیم چشم
2- تابش سطحی به جنین و یا درمان روی رحم شخص باردار
3- تابشه اشعه به صورت(وجود نئوپلاسم )