کوتاه در باره ما

این جانب دکتر سید مهدی حسینی کبریا متخصص طب فیزیکی و توانبخشی کلینیک ستون فقرات و مفاصل دکتر حسینی را در آبان 87 افتتاح نموده ام.

تخصص های ما

تخصص های ما

کوتاه اما خواندنی

مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند گداییه عشق می کنند تا زمانی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند اما همین که مطمئن شدند نامردی را در کمال مردانگی به جا می آورند.